- AVÍS LEGAL -

RECUTRANS SL., a partir d'ara RECUTRANS SL., informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002.
D'acord amb el disposat en la normativa vigent, RECUTRANS SL. només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que RECUTRANS SL. es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. En els anteriors supòsits RECUTRANS SL. anunciarà, en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de RECUTRANS SL. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
VOLUNTARIETAT
S'informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.
CONSEQÜÈNCIA
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per RECUTRANS SL., els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del que és titular RECUTRANS SL., podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES
Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:
A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
Ctra.Montcada 750 - Edifici Oficines 2º 2ª - 08227 Terrassa - Barcelona . Espanya (PROTECCIÓ DE DADES)
Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho, per qualsevol mitjà del que quedi constància de la seva recepció, a RECUTRANS SL., a l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT LES DADES QUE ES CONSERVEN
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per RECUTRANS SL. i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. RECUTRANS SL. és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per a RECUTRANS SL., amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT
Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites. En el seu cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè RECUTRANS SL. pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER
L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a www.recutrans.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI
Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a RECUTRANS SL. tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos RECUTRANS SL. col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. RECUTRANS SL. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. RECUTRANS SL. no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ
Ocasionalment, RECUTRANS SL. envia un e-mail notificant millores, novetats o ofertes que es produeixin en aquesta pàgina web de RECUTRANS SL.
En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a administracio@recutrans.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT
Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.
Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia RECUTRANS SL., tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.
RECUTRANS SL. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE
En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d'on pot descarregar diferents aplicacions, és RECUTRANS SL., amb Nif B-63.776.892 , amb domicili a C/ del Gas, 15 (Pol. Industrial) - 17200 PALAFRUGELL, amb domini d'Internet www.recutrans.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electrònic: administracio@recutrans.com.

CONCEPTE D'USUARI
La utilització de la web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per RECUTRANS SL. en el mateix moment que l'usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS
RECUTRANS SL. no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i RECUTRANS SL. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a RECUTRANS SL., ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de RECUTRANS SL., com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la web de RECUTRANS SL.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES
En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que oferim als nostres clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:
* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. RECUTRANS SL. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. RECUTRANS SL. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de RECUTRANS SL.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT
RECUTRANS SL. declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, RECUTRANS SL. no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a RECUTRANS SL. RECUTRANS SL. no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que RECUTRANS SL. realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts prestats per RECUTRANS SL., així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de RECUTRANS SL. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de RECUTRANS SL. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de RECUTRANS SL. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per RECUTRANS SL., així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. RECUTRANS SL. és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l'e-mail. RECUTRANS SL., en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de RECUTRANS SL., al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a RECUTRANS SL. per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a RECUTRANS SL., traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de RECUTRANS SL. D'acord amb lo assenyalat en el paràgraf anterior, RECUTRANS SL. queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç portat a terme per RECUTRANS SL. pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de RECUTRANS SL., sense el consentiment previ, exprés i per escrit de RECUTRANS SL. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de RECUTRANS SL. sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes. RECUTRANS SL. no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de RECUTRANS SL.

 TANCAR